Visual

Vraag en
antwoord

wat nou
Wanneer moet je de uitkering aanvragen?

Minimaal 3 maanden en maximaal 4 maanden voorafgaand aan de uittredingsdatum.

Voor deelnemers die in april en mei de eerste uitkering gaan ontvangen, is de aanvraagtermijn verkort tot minimaal 2 maanden. Voor juni 2024 is dat weer 3 – 4 maanden.

Hoe zit het met de aanvraagtermijn?

Werknemers die vanaf 1 november 2022 maximaal 36 maanden van hun AOW-leeftijd af zitten, kunnen bijvoorbeeld in september een aanvraag indienen voor een uitkering in november 2024.

Voor een uitkering in april en mei 2024 geldt een aanvraagtermijn van minimaal 2 maanden. Voor een uitkering vanaf juni 2024 geldt de normale aanvraagtermijn van minimaal 3 maanden en maximaal 4 maanden.

 

Wanneer hoor je of je een uitkering krijgt?

Streven is binnen 14 dagen. Wacht altijd met het opzeggen van je dienstverband, totdat je een toekenningsbrief hebt ontvangen!

Naar welke periode wordt gekeken om het parttimepercentage te bepalen?

De laatste 12 maanden voor de aanvraag, de maand van de aanvraag niet meegerekend.

Kan ik in deeltijd gebruik maken van de RVU-regeling?

Nee. Als er gebruik wordt gemaakt van de RVU-regeling, dan moet de werknemer volledig stoppen met werken in de contractcatering.

Hoe lang loopt de uitkering van de RVU-regeling?

Maximaal 36 maanden en tot aan het moment dat de AOW ingaat.

Hoe hoog is de bruto-uitkering van de RVU-regeling?

De bruto-uitkering bedraagt in 2024 maximaal € 26.184,- per jaar. Per maand is dit een brutobedrag van maximaal  € 2.182,-. Parttimers ontvangen de uitkering naar rato. Hiervoor is het gemiddelde parttime percentage in 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag maatgevend, de maand waarin de aanvraag wordt gedaan niet meegerekend. De uitkeringen worden per maand uitgekeerd. Eenmalige uitkeringen zijn niet mogelijk.

De uitkeringen zijn tot de genoemde bedragen voor SUCON II vrijgesteld van de fiscale eindheffing van 52%. De uitkeringshoogte kan daarom niet hoger zijn.

De uitkeringen worden verhoogd, zover de financiële middelen van SUCON II dit toelaten. Laten de financiële middelen dit niet meer toe, dan worden de ingegane uitkeringen niet meer verhoogd. Verhogingen van de uitkeringen is ter beoordeling aan het bestuur van SUCON II. In december 2022 zal de indexatie bekend gemaakt worden. 

Hoe hoog is de netto-uitkering van de RVU-regeling?

Wat je daadwerkelijk overhoudt van een RVU-uitkering, is afhankelijk van persoonlijke omstandigheden. De hoogte van het netto bedrag wordt beïnvloed door twee belangrijke factoren:

 1. Aanstellingsomvang
 2. Heffingskorting

Klik hier voor meer informatie en voorbeeldberekeningen

 

Kan de werkgever aan de werknemer een aanvulling geven op de uitkering?

Dat kan, maar dat is aan de werkgever. Dat gaat buiten SUCON II om. Alvorens tot uitkering wordt overgegaan moet de werkgever een verklaring tekenen dat hetgeen hij mogelijk rechtstreeks aan de werknemer betaalt boven de uitkering van SUCON II, (fiscaal) voor zijn rekening en risico komt. SUCON II keert enkel uit op basis van de van eindheffing vrijgestelde bedragen die hiervoor zijn genoemd.

Kan de werkgever aan de werknemer een aanvulling geven op de uitkering?

Dat kan, maar dat is aan de werkgever. Dat gaat buiten SUCON II om. Alvorens tot uitkering wordt overgegaan moet de werkgever een verklaring tekenen dat hetgeen hij mogelijk rechtstreeks aan de werknemer betaalt boven de uitkering van SUCON II, (fiscaal) voor zijn rekening en risico komt. SUCON II keert enkel uit op basis van de van eindheffing vrijgestelde bedragen die hiervoor zijn genoemd.

Hoe kan een eventueel inkomensgat worden gedicht?

Als een werknemer nu meer verdient dan de maximale hoogte van de uitkering en er is bijvoorbeeld geen of onvoldoende spaargeld, dan is er een mogelijkheid om het ouderdomspensioen te vervroegen. Werknemers kunnen daarvoor contact opnemen met Pensioenfonds Horeca & Catering. SUCON II gaat hier niet over.

Bouw ik pensioen op tijdens de uitkering van de RVU-Regeling?

Nee. Gedurende het gebruik van de RVU-regeling kan er geen pensioen worden opgebouwd.

Krijg ik vakantiegeld?

Nee, bij de RVU-uitkering ontvangt u geen vakantiegeld.

Stel: Ik krijg een RVU-uitkering. Kan ik daarnaast nog werken?

Nee. Dat kan niet. Dan stopt de uitkering meteen op de eerste dag van het dienstverband. Verrekening is niet mogelijk.

Hoe zit het met de maximale onderbrekingsduur van in totaliteit 6 maanden?

Wanneer je de laatste 15 jaar 2 maanden werkloos was en daarna nog een keer 2 maanden werkloos, dan kom je in principe in aanmerking. Je hebt dan een onderbreking van 4 maanden. Dit valt binnen de maximale onderbrekingsduur van 6 maanden.

Was je de laatste 15 jaar 4 maanden werkloos en daarna nog eens 4 maanden? Dan kom je niet in aanmerking. Je hebt dan een onderbreking van 8 maanden. Dat is 2 maanden boven de maximale onderbrekingsduur van 6 maanden.

Wanneer gaat de RVU-regeling voor mij in?

Een dag na jouw uitdiensttreding gaat de RVU-uitkering in. De eerste uitkering heeft vaak een afwijkende betaaldatum. Dit heeft met fiscale regelgeving te maken. De vervolguitkeringen worden rond de 25ste van iedere maand overgemaakt tot je de AOW-leeftijd bereikt.

Ontvang je salarisstroken?

Ja. Loonstroken en jaaropgaven kun je inzien op het Werknemersloket. Zodra de definitieve bevestiging bij je binnen is, ontvang je via het Werknemersloket per e-mail een uitnodiging om een account aan te maken. Als je dit proces hebt gevolgd, kun je vanaf dan de loonstroken en jaaropgaven bekijken.

Wat gebeurt er met mijn uitkering wanneer ik kom te overlijden?

Uw uitkering stopt wanneer u komt te overlijden terwijl u een RVU-uitkering ontvangt. Uitzondering is wanneer u een partner heeft. De uitkering gaat dan over naar uw partner tot de datum waarop u de AOW-gerechtigde leeftijd zou bereiken. Dat is de datum zoals die is opgenomen in de toekenningsbrief.

Let op! Op het moment dat uw RVU-uitkering ingaat, eindigt uw deelname in de pensioenregeling van Pensioenfonds Horeca & Catering. Als er tijdens uw dienstverband nabestaandenpensioen bij het pensioenfonds was verzekerd (collectief via uw werkgever en/of individueel door uzelf), eindigt deze dekking automatisch. Daarmee is er met betrekking tot pensioen niets geregeld voor een eventuele partner. U kunt echter een deel van uw latere ouderdomspensioen omzetten in nabestaandenpensioen als u stopt met werken en een partner hebt. Dus wanneer u getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap hebt of wanneer u samenwoont en dit is vastgelegd in een notariële akte. Het brutobedrag dat u na het omzetten bij pensioeningang per jaar krijgt, mag niet lager zijn dan € 594,89 bruto per jaar (bedrag in 2023). Dit is de wettelijke afkoopgrens. Wanneer u bij het ingaan van de RVU het ouderdomspensioen wilt omzetten in nabestaandenpensioen, neem dan contact op met Pensioenfonds Horeca & Catering op telefoonnummer (079) 363 14 00. Zij bekijken met u de mogelijkheden en bespreken de vervolgstappen.

Voor de werkgever: Informeer de werknemer tijdens het aanvraagproces van de RVU-uitkering over het stoppen van de nabestaandenpensioenverzekering als de werknemer bij Pensioenfonds Horeca & Catering verzekerd is. Informeer de werknemer ook over het feit dat na uitdiensttreding standaard geen nabestaandenpensioen na pensionering is geregeld bij Pensioenfonds Horeca & Catering en dat de werknemer de mogelijkheid heeft om een deel van het ouderdomspensioen om te zetten in nabestaandenpensioen. Geef uw werknemer aan dat hij hiervoor contact opneemt met Pensioenfonds Horeca & Catering zodat zij uw werknemer verder kunnen helpen. Daarnaast verzoekt het pensioenfonds u om het einde van het dienstverband van de werknemer zo snel mogelijk in de loonaangifteketen te verwerken. Dan kan Pensioenfonds Horeca & Catering zo snel mogelijk de wettelijke informatie die voortvloeit uit de Pensioenwet aan de werknemer versturen.

Wat wordt verstaan onder partner?
 • De persoon met wie de (gewezen) RVU-uitkeringsgerechtigde vóór de ingangsdatum RVU is gehuwd;
 • Indien de (gewezen) RVU-uitkeringsgerechtigde ongehuwd is, de ongehuwde persoon die vóór de ingangsdatum RVU als zijn partner is geregistreerd in de registers van de Burgerlijke Stand op grond van de Wet op het geregistreerd partnerschap;
 • Indien de (gewezen) RVU-uitkeringsgerechtigde ongehuwd is, de ongehuwde persoon, niet zijnde een bloed- of aanverwant in de rechte lijn dan wel tweede graad zijlijn, met wie de (gewezen) RVU-uitkeringsgerechtigde vóór de ingangsdatum RVU een gezamenlijke huishouding voert zoals blijkt uit een door een notaris opgestelde akte én met wie de (gewezen) RVU-uitkeringsgerechtigde zoals blijkt uit de inschrijving in de Basis Registratie Personen op hetzelfde adres woont. Als aanvangsdatum van de gezamenlijke huishouding geldt de datum van verlijden van de notariële akte. Als einddatum van de gezamenlijke huishouding geldt de datum van inschrijving hiervan in de Basis Registratie Personen.
Welke gegevens worden door deze website opgeslagen?

We maken gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op verzoek van een website door uw browser op je computer opgeslagen worden. Je browser zal hierna bij elk bezoek aan deze website de inhoud van het cookie terug sturen. Op deze manier kan een website gegevens opslaan die bij je browser en je bezoek horen.

Cookies kunnen ook dienen om je browser en je bezoek uniek te herkennen, om bijvoorbeeld te analyseren hoe bezoekers zich over een site bewegen of om aan de hand van surfgedrag bepaalde optimalisaties te doen aan de website.

 

Ietsvoorjou.nu werkt met één soort cookie:

Statistieken en gebruikerservaring: wij meten met Google Analytics hoeveel bezoekers er op de website komen en welke pagina’s zij bekijken. Er zijn met Google Analytics strenge afspraken gemaakt, waardoor de impact op de privacy minimaal is. Wel vinden wij het belangrijk je te informeren over de activiteiten die wij op dit vlak doen.

 

Als er persoonsgegevens gevraagd worden, dan geef je zelf expliciet toestemming om deze persoonsgegevens voor het gekozen doel te gebruiken.

Hoe worden privacy gegevens door deze website opgeslagen?

Privacy Statement Stichtingen Contractcatering

 

De Stichtingen Contractcatering hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Stichtingen Contractcatering houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in het privacybeleid van de desbetreffende Stichting Contractcatering.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een ander doel dan vanwege de van toepassing zijnde doelstelling(en) van de Stichtingen Contactcatering of voor een ander doel dan uit hoofde van de hierna genoemde cao’s.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stichtingen Contractcatering zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Stichtingen Contractcatering
Stephensonweg 14
4207 HB Gorinchem

E-mail: info@stichtingencontractcatering.nl

Telefoon: 0183 – 61 92 33

 

 1. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door de Stichtingen Contractcatering verwerkt om uitvoering te geven aan de doelstellingen zoals opgenomen in de statuten van de Stichtingen Contractcatering en om uitvoering te geven aan de bepalingen van de cao voor de Contractcateringbranche en de cao vrijwillig vervroegd uittreden voor de Contractcateringbranche voor werknemers geboren in een van de jaren 1950, 1951, 1952 en 1953. 

Afhankelijk van de soort doelstelling en/of cao-bepaling kunnen wij persoonsgegevens van u vragen.

 

 1. Verwerking persoonsgegevens bij bezoek aan de websites

Cookies

Bij bezoek van de websites van de Stichtingen Contractcatering wordt een aantal bezoekgegevens, cookies, bijgehouden. Cookies zijn kleine bestanden die op een computer, telefoon of tablet worden geplaatst door de aanbieder van een website, waarmee informatie wordt verzameld over het bezoek aan de website. Deze cookies zorgen er onder andere voor dat de website sneller werkt en beschermen de website tegen hack-aanvallen. Daarnaast geven zij informatie over bijvoorbeeld de locatie waarde website bezocht wordt. Meer informatie over cookies is onder andere hier en hier te vinden. Zie ook dit artikel van de Autoriteit Consument & Markt voor meer informatie over cookies en het gebruik daarvan.

 

 1. Verstrekkingen aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internet omgevingen van de Stichtingen Contractcatering.
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie voor de Stichtingen Contractcatering en de uitkeringenadministratie voor SUCON II.
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Het verzorgen van de examinering voor OCC.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen (verwerkers) waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij in geval van verwerking voor een ander doel dan vanwege de van toepassing zijnde doelstelling(en) van de Stichtingen Contactcatering of voor een ander doel dan uit hoofde van de genoemde cao’s, uwpersoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

Wij verstrekken slechts persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER) indien deze partijen een gelijkwaardig beschermingsniveau waarborgen.

 

 1. Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

 1. Bewaartermijn

De Stichtingen Contractcatering bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

 1. Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens de Stichtingen Contractcatering van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie (versleuteling) van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 1. Nieuwsbrief

De Stichtingen Contractcatering verstuurt regelmatig (digitale) nieuwsbrieven aan aangesloten werkgevers en hun werknemers (die zich op de nieuwsbrief hebben geabonneerd) en/of aan relaties (die zich op de nieuwsbrief hebben geabonneerd) over onderwerpen aangaande activiteiten van de Stichtingen Contractcatering waaronder begrepen de cao-aangelegenheden. Hierin is altijd een mogelijkheid tot afmelding opgenomen. Daarnaast kan een verzoek tot uitschrijving ook gericht worden aan Stichtingen Contractcatering, Stephensonweg 14, 4207 HB Gorinchem, E-mail: info@stichtingencontractcatering.nl

 

 1. Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Verzoeken tot inzage en eventueel wijziging, afscherming of verwijdering kunnen gericht worden aan Stichtingen Contractcatering, Stephensonweg 14, 4207 HB, Gorinchem, E-mail: info@stichtingencontractcatering.nl. Wij wijzen u erop dat u, na verwijdering van uw persoonsgegevens op uw verzoek, geen aanspraak meer kunt maken op de activiteiten in het kader van de doelstellingen en bepalingen van de desbetreffende Stichting Contractcatering.

Inkomende verzoeken worden zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, in behandeling genomen en beantwoord.

 

 1. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

 1. Tot slot

Dit privacy statement kan gewijzigd worden. De meest recente versie van dit privacy statement is altijd te vinden op deze pagina. Laatst aangepast op 24 mei 2018.

 

 

Mijn vraag staat er niet tussen. Wat nu?

Stel je vraag per e-mail. We doen ons best om je zo snel mogelijk een antwoord te geven.


Duik erin!

Wil jij precies weten wat de RVU-regeling inhoudt? Heel verstandig. De RVU-regeling is opgenomen in de cao Vrijwillig Vervroegde Uittreding Contractcateringbranche en wordt uitgevoerd door Stichting SUCON II. Op deze website vindt je allerlei informatie over de regeling. Ga dus vooral even rondneuzen. Wil je meteen de RVU-regeling induiken?